กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

15 กันยายน 2565 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย (ผอ./ครูวรรณาพร/ครูภัททิยา/ครูสุกัญญา)

 
 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา
15 กันยายน 2565 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย (ผอ./ครูวรรณาพร/ครูภัททิยา/ครูสุกัญญา)
by นางปิยะฉัตร หมื่นยา - Thursday, 1 September 2022, 11:33 AM
 

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย เวลา 9.00 -12.00 น.