กำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านปูเต้อ

This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer

Page: () 1 2 3 4 ()
DiscussionStarted byGroupRepliesLast post
31 พฤษภาคม 2565 (ครูภัททิยา) ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัย ผ่านระบบทางไกล Video Conference Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Fri, 27 May 2022, 10:13 AM
6 มิถุนายน 2565(ครูดาวใจ,ครูพรทิพย์) ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (Learning Loss) ด้วยระบบทางไกล Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Fri, 27 May 2022, 10:06 AM
28 - 29 พฤษภาคม 2565 (ครูมะลิวัลย์,ครูวรรณาพร,ครูภัททิยา) ประชุมคณะทำงานฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา) Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Fri, 27 May 2022, 10:02 AM
10 มิถุนายน 2565 (ครูภัทธิยา เมาน้อย) ส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไฟล์ WORD และ Excel ผ่าน My office Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Tue, 24 May 2022, 8:36 AM
30 มิถุนายน 2565 (ครูภัทธิยา เมาน้อย) ส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผ่านระบบ e-SAR Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Tue, 24 May 2022, 8:28 AM
21 พฤษภาคม 2565 (ครูสุกัญญา) การอบรมทางไกลการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบ ๑/๒๕๖๕ Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Thu, 19 May 2022, 1:27 PM
23 พฤษภาคม 2565 (ครูสุกัญญา,ครูเบญญาภา,ครูกาญจนา) การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Picture of นางปิยะฉัตร หมื่นยา นางปิยะฉัตร หมื่นยา 0 Tue, 17 May 2022, 2:00 PM
12 ก.พ.-มี.ค.(เสาร์-อาทิตย์) ครูพีระพงษ์ จันพ่อตา เข้าอบรม Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) Picture of นางสาวนภัสญาณ์ วาทา นางสาวนภัสญาณ์ วาทา 0 Fri, 11 Feb 2022, 2:04 PM
12-13 ก.พ. 65 คณะกรรมการระดับสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564 Picture of นางสาวนภัสญาณ์ วาทา นางสาวนภัสญาณ์ วาทา 0 Fri, 11 Feb 2022, 1:46 PM
21-22 ก.พ.65 ครูพีระพงษ์ จันพ่อตา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นและเยาวชนในการให้คำปรึกษาออนไลน์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน Picture of นางสาวนภัสญาณ์ วาทา นางสาวนภัสญาณ์ วาทา 0 Wed, 9 Feb 2022, 9:15 AM
Page: () 1 2 3 4 ()